มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) แผน ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15867101003  นางสาวจิราภรณ์ ตาเปาว์  Miss Jiraporn Tapao  
25867101014  นายจักรกฤษณ์ พะโยม  Mr.Jakkrit Payom  
35867101016  นายชวนัส เหมือนภักตร์  Mr.Chawanus Muanphak  
45867101029  นายธนิษฐ์ มั่นประสิทธิ์  Mr.Tanit Monprasit