มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) แผน ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15867101004  นางสาวชมพูนุช ชูมลัยวงษ์  Miss Chomphunut Choomalaiwong  
25867101005  นางสาวช่อเพชร สีกล่ำ  Miss Chorpetch See-giam  
35867101015  นายจักรี ศรีรอด  Mr.Chakkee Srirod  
45867101026  นางสาววรัฐยา ชดช้อย  Miss Waratthaya Chodchoy  
55867101028  นายณัฐพล บรรเทิงจิตต์  Mr.Nattapon Banterngjit