มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational Research and Evaluation) รุ่น 9 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15867114001  นางสาวจรุงพร จันตาบุตร  Miss Jarungporn Jantabut  
25867114003  นางสาวชิดชนก ทัศนา  Miss Chidchanok Thasana  
35867114004  นางสาวชุติมา ด้วงหิรัญ  Miss Chutima Duanghirun  
45867114005  นางสาวทาริกา วรารัฐพงษ์  Miss Tarika Wararattpong  
55867114006  นางสาวธัญลักษณ์ น้อยผล  Miss Tanyalux Noiphol  
65867114007  นางสาวธิชาภัทร หล่องตากล้า  Miss Thichaphat Longtaka  
75867114009  นางสาวสิรินาถ บุญส่ง  Miss Sitsnat Boonsong  
85867114011  นางอรวรรณ อนุรักษ์วัฒนะ  Mrs.Orawan Anurakwattana  
95867114012  นายกัณต์กวี วิมุติ  Mr.Kankawee Wimut  
105867114013  นายปรีชา จันทร์แจ้ง  Mr.Preecha Janjeang