มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) รุ่น 10 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15867121001  นางสาวกรรณิกา ราชทะคันที  Miss Kannika Rachtakhantee  
25867121002  นางสาวปรียานุช มีจาด  Miss Preeyanuch Meejad  
35867121003  นางสาววันดี โพธิ์ศรี  Miss Wandee Posri  
45867121005  นางสาวอุทุมพร หวังดีมั่นคง  Miss Utumporn Wangdeemankong  
55867121006  นายจักรพันธ์ ประสมทรัพย์  Mr.Chakkaphan Prasomsap  
65867121007  นายธวัช ให้พร  Mr.Thawat Haiporn  
75867121009  นางสาวทักษพร ทองคำนุช  Miss Thaksaporn Thongkhumnuch