มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา (Technology and Research for Educational Development) รุ่น 1 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15867122003  นายทนงศักดิ์ ท่าโพธิ์  Mr.Tanongsak Thapo  
25867122004  นายนรินทร์ อินตาติ๊บ  Mr. Narin Intatib  
35867122005  นายสราวุฒิ คงนุ่น  Mr.Sarawut Kongnun  
45867122007  นายอรรถพงษ์ สุดแก้ว  Mr.Attapong Sudkaew