มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การสอนและการบริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Instruction and Industrial Technology Administration) รุ่น 11 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15867203002  นางสาวสุดารัตน์ เผือกสงค์  Miss Sudarat Phueksong  
25867203003  นางสาวอมรรัตน์ คล้ายสอน  Miss Amonrat Khlaisorn  
35867203005  นายกรกฎ เห็นชัด  Mr.Korrakot Henchad  
45867203006  นายธนากร ยุบล  Mr.Tanakorn Yoobol  
55867203007  นายสถาพร หิมวันต์  Mr.Satrapron Himmawan  
65867203008  นายจิรพัฒน์ ประเสริฐศักดิ์  Mr.Jirapat Prasertsak