มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) รุ่น 7 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15867605001  นางสาวจิราพร จันทรา  Miss Jiraporn Jantra  
25867605005  นางสาวฤทัยชนก นาคบุรี  Miss Rutaichnok Nakburee  
35867605013  นายธันยบูรณ์ เพชรช่วย  Mr.Thanyaboon Petchuay  
45867605015  นายภักดี คำศรี  Mr.Pakdee Kumsri  
55867605016  นายภัทรพงษ์ ทองไหลมา  Mr.Phattaraphong Thonglaima