มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Research and Development in Education) รุ่น 6 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15869115001  นางไพลิน จารี  Mrs.Pailin Jaree  
25869115002  นางสาวสุภาพร ปรารมย์  Miss Supaporn Prarom  
35869115003  นางสาวกมลทิพย์ เดชะปรากรม  Miss Kamolthip Dechakron  
45869115004  นางชุติพร เหล็กคำ  Mrs.Chutiporn Lekkham  
55869115005  นางณกมล นกแก้ว  Mrs.Nakamol Nokkaew