มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ฟิสิกส์ (Physics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912230002  นางสาวปิยะมน อ้นโม  Miss Piyamon Onmo  
25912230003  นางสาววรญา แก้วคง  Miss Woraya Kaewkhong  
35912230004  นายณัฐพล โสแก้ว  Mr. Nathapol Sokaew  
45912230007  นายเสริมศักดิ์ สุวรรณธัย  Mr. Sermsak Suwannatai