มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912231001  นางสาวเจนจิรา ทองคงอยู่  Miss Janejira Tongkangyoo  
25912231002  นางสาวธัญรดา บุญรอด  Miss Tunrada Boonrod  
35912231004  นางสาวราชณุพรแก้ว มาแจ้ง  Miss Ratchanupornkaew Majaeng  
45912231005  นางสาววันนิตษา อ้วนสอาด  Miss Wannitsa Ouansaard  
55912231006  นางสาววิภาวินี กันหา  Miss Wipawinee Kanha  
65912231007  นางสาวสุภาวดี พิมพิลา  Miss Supawadee Pimpila  
75912231008  นางสาวหฤทัย กออำไพ  Miss Haruethai Koramphai  
85912231009  นายกตัญญู ชุษณานันท์  Mr. Katanyoo Chusananan  
95912231010  นายโกมินทร์ พิมสาร  Mr. Komeen Pimsan  
105912231011  นายชวนากร อัศวพิชยนต์  Mr. Chawanakorn Asavapichayont  
115912231012  นายณัฏฐากร สำลีปั้น  Mr. Natthakorn Samleepan  
125912231013  นายทรงภพ ศักดิ์เจริญชัยกุล  Mr. Songpob Sakcharoenchaikul  
135912231014  นายธนกฤต คำเขียน  Mr. Tanakit Khumkhian  
145912231016  นายธีรกิต มักไคร้  Mr. Treeragit Makkrai  
155912231017  นายวรินทร ปุยฝ้าย  Mr. Warinthon Puifai  
165912231018  นายบุญธำรง ด่านเสถียร  Mr. Buntamrong Dansathian  
175912231020  นายรัฐพงศ์ รักศักดิ์สยาม  Mr. Rattapong Raksaksiam  
185912231021  นายวงศกร ไพรี  Mr. Wongsakorn Pairee  
195912231022  นายวงศกร วนาพันธพรกุล  Mr. Wongsakon Vanapantaprongun  
205912231023  นายวชิรวิทย์ ฟักทอง  Mr. Vachiravit Fungthong  
215912231024  นายวุฒิชัย ขอนทอง  Mr. Wootthichai Khonthong  
225912231025  นายไวยวุฒิ บัวศรี  Mr. Waiyawut Buasri  
235912231027  นายศุภกิจ ตั้งถิ่น  Mr. Supakij Tangthin  
245912231028  นายสุทธิพงศ์ สารวรรณ  Mr. Suttipong Sarawan  
255912231029  นายสุรภัทธ์ ทับเงิน  Mr. Suraphat Tabngeon  
265912231030  นายอภิวัฒน์ กรุณามิตร์  Mr. Apiwat Karunamit