มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912231001  นางสาวเจนจิรา ทองคงอยู่  Miss Janejira Tongkangyoo  
25912231005  นางสาววันนิตษา อ้วนสอาด  Miss Wannitsa Ouansaard  
35912231008  นางสาวหฤทัย กออำไพ  Miss Haruethai Koramphai  
45912231009  นายกตัญญู ชุษณานันท์  Mr. Katanyoo Chusananan  
55912231012  นายณัฏฐากร สำลีปั้น  Mr. Natthakorn Samleepan  
65912231013  นายทรงภพ ศักดิ์เจริญชัยกุล  Mr. Songpob Sakcharoenchaikul  
75912231014  นายธนกฤต คำเขียน  Mr. Tanakit Khumkhian  
85912231016  นายธีรกิต มักไคร้  Mr. Treeragit Makkrai  
95912231018  นายบุญธำรง ด่านเสถียร  Mr. Buntamrong Dansathian  
105912231020  นายรัฐพงศ์ รักศักดิ์สยาม  Mr. Rattapong Raksaksiam  
115912231023  นายวชิรวิทย์ ฟักทอง  Mr. Vachiravit Fungthong  
125912231024  นายวุฒิชัย ขอนทอง  Mr. Wootthichai Khonthong  
135912231025  นายไวยวุฒิ บัวศรี  Mr. Waiyawut Buasri  
145912231027  นายศุภกิจ ตั้งถิ่น  Mr. Supakij Tangthin  
155912231028  นายสุทธิพงศ์ สารวรรณ  Mr. Suttipong Sarawan  
165912231030  นายอภิวัฒน์ กรุณามิตร์  Mr. Apiwat Karunamit