มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912231001  นางสาวนันทนัช ถาวร  Miss Nantanat Thaworn  
25912231005  นางสาววันนิตษา อ้วนสอาด  Miss Wannitsa Ouansaard  
35912231008  นางสาวหฤทัย กออำไพ  Miss Haruethai Koramphai  
45912231012  นายณัฏฐากร สำลีปั้น  Mr. Natthakorn Samleepan  
55912231013  นายทรงภพ ศักดิ์เจริญชัยกุล  Mr. Songpob Sakcharoenchaikul  
65912231016  นายธีรกิต มักไคร้  Mr. Treeragit Makkrai  
75912231018  นายบุญธำรง ด่านเสถียร  Mr. Buntamrong Dansathian  
85912231020  นายรัฐพงศ์ รักศักดิ์สยาม  Mr. Rattapong Raksaksiam  
95912231023  นายวชิรวิทย์ ฟักทอง  Mr. Vachiravit Fungthong  
105912231024  นายวุฒิชัย ขอนทอง  Mr. Wootthichai Khonthong  
115912231025  นายไวยวุฒิ บัวศรี  Mr. Waiyawut Buasri  
125912231027  นายศุภกิจ ตั้งถิ่น  Mr. Supakij Tangthin  
135912231030  นายอภิวัฒน์ กรุณามิตร์  Mr. Apiwat Karunamit