มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912224014  นายธรณ์เทพ ศรลัมภ์  Mr. Throntep Soralum  
25912224017  นายนิธิกร ทองเชื้อ  Mr. Nithikorn Thongchua  
35912224019  นายพิพรรธน์ ทองดี  Mr. Pipat Tongdee  
45912224025  นายสิทธิชัย จันทะคุณ  Mr. Sitthichai Jantakun  
55912224026  นายสุรเดช นาใจคง  Mr. Suradet Najaikong  
65912224027  นายเอกภักดิ์ ยอดดี  Mr. Eakkapak Yoddee