มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912224002  นางสาวผุสดี วงษ์ปา  Miss Pussadee Wongpa  
25912224003  นางสาวแพรวนิต บัวแก้ว  Miss Praewnit Buakaew  
35912224006  นางสาวสิรินรัตน์ ปิ่นสมนาม  Miss Sirinrat Pinsomnam  
45912224008  นางสาวสุภาพร ด้วงบาง  Miss Supaporn Duangbang  
55912224010  นายจักรพงศ์ นากสุข  Mr. Jackapong Naksuk  
65912224011  นายณัฐพงษ์ ชัยนุพันทร์  Mr. Nuttapong Chainuphan  
75912224014  นายธรณ์เทพ ศรลัมภ์  Mr. Throntep Soralum  
85912224017  นายนิธิกร ทองเชื้อ  Mr. Nithikorn Thongchua  
95912224019  นายพิพรรธน์ ทองดี  Mr. Pipat Tongdee  
105912224023  นายรัตนพล อ่ำปลั่ง  Mr. Rattanapon Umpling  
115912224025  นายสิทธิชัย จันทะคุณ  Mr. Sitthichai Jantakun  
125912224026  นายสุรเดช นาใจคง  Mr. Suradet Najaikong  
135912224027  นายเอกภักดิ์ ยอดดี  Mr. Eakkapak Yoddee