มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912224030  นางสาวพรพิมล ทวีมนูญ  Miss Pornpimol Taweemanoon  
25912224031  นางสาวพรวิมล หาญอยู่  Miss Pornwimon Haryoo  
35912224033  นางสาววิมลมณี วงศ์ชาลี  Miss Wimonmanee Wongchaiee  
45912224036  นายก้องไพศาล ยะสุกิม  Mr. Kongpaisan Yasukim  
55912224043  นายณัฐพล วงษ์แสงตา  Mr. Nattapol Wongsangta  
65912224044  นายธิชากรณ์ ต้นคำ  Mr. Tichakorn Tonkham  
75912224045  นายพิศาลชัย กลิ่นแย้ม  Mr. Pisanchai Klinyaem  
85912224046  นายภาคภูมิ พิมานมาศ  Mr. Parkpoom Pimanmas  
95912224047  นายจีรพัส คำมินเศก  Mr.Jiraphat Kamminsek  
105912224048  นายวัยวุฒิ งามชื่น  Mr. Waiyawut Ngamchuen  
115912224049  นายศิรวุฒิ แสงรัศมี  Mr. Sirawut Sangrasmee  
125912224050  นายศุภกร ภูติณณานนท์  Mr. Suphakorn Putinnanon  
135912224051  นายสหรัฐ ทับทอง  Mr. Saharat Taptong  
145912224052  นายสิมโรจน์ ลีนิน  Mr. Simarot Leenin  
155912224053  นายอภิสิทธิ์ พิมหนู  Mr. Apisit Pimnoo