มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912224036  นายก้องไพศาล ยะสุกิม  Mr. Kongpaisan Yasukim  
25912224044  นายธิชากรณ์ ต้นคำ  Mr. Tichakorn Tonkham  
35912224048  นายวัยวุฒิ งามชื่น  Mr. Waiyawut Ngamchuen  
45912224050  นายศุภกร ภูติณณานนท์  Mr. Suphakorn Putinnanon  
55912224052  นายสิมโรจน์ ลีนิน  Mr. Simarot Leenin  
65912224053  นายอภิสิทธิ์ พิมหนู  Mr. Apisit Pimnoo