มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สัตวศาสตร์ (Animal Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912241010  นางสาวเมธาพร อินปาน  Miss Metaporn Inpan  
25912241012  นางสาวฤดีรัตน์ บุญปาน  Miss Rudeerut Bunpan  
35912241018  นายมานพ ณัฐาศิริพร  Mr. Manop Nathasiriporn