มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912227002  นางสาวเกศราภรณ์ คำรุ่น  Miss Ketsarapron Khamrun  
25912227004  นางสาวชวัลรัตน์ นุ่มพรม  Miss Chawanrat Noomphrom  
35912227015  นางสาวอรณิช กวินวาณิช  Miss Aorranit Kawinwanit