มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เซรามิกส์ (Ceramics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912215003  นายชนกนันท์ นันทนพิบูล  Mr. Chanoknan Nantanaphibul  
25912215004  นายชวัลกร วัฒนชัย  Mr. Chawankorn Wattanachai  
35912215006  นายธนวัช สิทธิมณี  Mr. Thanawach Sittimanee  
45912215010  นายภูวดล พงษ์ปรีชา  Mr. Phuwadon Phongpricha