มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เซรามิกส์ (Ceramics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912215003  นายชนกนันท์ นันทนพิบูล  Mr. Chanoknan Nantanaphibul  
25912215004  นายชวัลกร วัฒนชัย  Mr. Chawankorn Wattanachai  
35912215006  นายธนวัช สิทธิมณี  Mr. Thanawach Sittimanee  
45912215007  นายบวรรัฐ พานประศรี  Mr. Bawanrut Phanprasri  
55912215010  นายภูวดล พงษ์ปรีชา  Mr. Phuwadon Phongpricha