มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912419008  นางสาวชนาภา ฮาสูงเนิน  Miss Chanapha Hasungnern  
25912419015  นางสาวธัญญารัตน์ พุทธิปัญญา  Miss Thunyarat Phutthipunya  
35912419018  นางสาวนพรัตน์ เป้าโทน  Miss Nopparat Paothon  
45912419030  นางสาวมนัสวี เรืองน้อย  Miss Manatsavee Ruangnoi  
55912419036  นางสาวรัตนวลี ศรีจันทึก  Miss Rattanawalee Srijantuk  
65912419040  นางสาววันนิสา อยู่ศิลปชัย  Miss Wannisa Yoosinlapachai