มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912417003  นางสาวกุลจิรา งามสงวน  Miss Kuljira Ngamsanguan  
25912417015  นางสาวธนิษฐา สุภาลักษ์  Miss Thanitha Suphalak  
35912417030  นางสาววิชญาพร เอี่ยมสอาด  Miss Wichayaporn Aiamsaart  
45912417039  นายจักรพงศ์ บงการณ์  Mr. Jackrapong Bongkan  
55912417040  นายปฐพล อ่อนศรี  Mr. Pathapol Onsri  
65912417043  นายศุภฤกษ์ ตันติอำนวย  Mr. Supaloek Tantiumnuay