มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912417001  นางสาวกนกวรรณ พรเจริญ  Miss Kanokwan Pornjalren  
25912417003  นางสาวกุลจิรา งามสงวน  Miss Kuljira Ngamsanguan  
35912417009  นางสาวณัฎฐณิชา ดวงแก้ว  Miss Nattanicha Duangkaew  
45912417011  นางสาวณัฐนรี สุขใย  Miss Nutnaree Sukyai  
55912417013  นางสาวธนวรรณ ศรีลำ  Miss Thanawan Srilum  
65912417015  นางสาวธนิษฐา สุภาลักษ์  Miss Thanitha Suphalak  
75912417026  นางสาวรักษิณา ภูท้วม  Miss Raksina Phuthuam  
85912417028  นางสาววนิดา แสงรัตน์  Miss Wanida Saengrat  
95912417030  นางสาววิชญาพร เอี่ยมสอาด  Miss Wichayaporn Aiamsaart  
105912417031  นางสาวศิริลักษณ์ พรหมมา  Miss Sirilak Phromma  
115912417034  นางสาวสุพิชชา สิตานนท์  Miss Supitcha Sitanon  
125912417039  นายจักรพงศ์ บงการณ์  Mr. Jackrapong Bongkan  
135912417040  นายปฐพล อ่อนศรี  Mr. Pathapol Onsri  
145912417043  นายศุภฤกษ์ ตันติอำนวย  Mr. Supaloek Tantiumnuay