มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912208014  นางสาวตะวัน ไหวมาก  Miss Tawan Waimak  
25912208016  นางสาวนาตยา แสงสว่าง  Miss Nattaya Saengsawng  
35912208017  นางสาวปทิตตา แท่นทอง  Miss Patita Thanthong  
45912208021  นางสาวมินตรา ศรีบุญเรือง  Miss Mintra Sibunruang  
55912208025  นางสาววิจิตรา เอี่ยมสาย  Miss Wichittra Iamsai  
65912208032  นางสาวอริสา แซ่ลี  Miss Arisa Saelee  
75912208035  นายธนิก กันแตง  Mr. Tanik Guntang  
85912208037  นายธวัตชัย มั่นเมือง  Mr. Thawatchai Manmueag