มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912208044  นางสาวเกตวรี บุตรน้ำเพชร  Miss Ketwaree Butnamphet  
25912208056  นางสาวพิมพ์วิภา ทะนันชัย  Miss Pimwapa Thananchi  
35912208069  นางสาวหนึ่งฤทัย จอมทอง  Miss Nuengruethai Chonthong