มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912407007  นางสาวณัฏฐธิดา ภูมิถาวร  Miss Buppha Pumitaworn  
25912407018  นางสาวพรชนก พูลเพิ่ม  Miss Ponchanok Poonperm  
35912407029  นางสาวอรปรียา สัพวะ  Miss Onpreeya Sabphawa  
45912407041  นายรัชชานนท์ พันธ์ผูก  Mr. Ratchanon Panpuk  
55912407050  นายอนุวัฒน์ พิมพ์โนนทอง  Mr. Anuwat Phimnontong