มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912407007  นางสาวณัฏฐธิดา ภูมิถาวร  Miss Buppha Pumitaworn  
25912407015  นางสาวนิลยา นิวาเก้า  Miss Ninlaya Niwakao  
35912407018  นางสาวพรชนก พูลเพิ่ม  Miss Ponchanok Poonperm  
45912407029  นางสาวอรปรียา สัพวะ  Miss Onpreeya Sabphawa  
55912407041  นายรัชชานนท์ พันธ์ผูก  Mr. Ratchanon Panpuk  
65912407050  นายอนุวัฒน์ พิมพ์โนนทอง  Mr. Anuwat Phimnontong  
75912407155  นายนิมิต ขุนพิลึก  Mr.Nimit Khunphiluek  
85912407156  นายวัชรากร ทองรอด  Mr.Tcharakorn Thongrod