มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912407069  นางสาวรวินท์นิภา สอนท่าโก  Miss Rawinnipa Sontago  
25912407087  นายจิรายุส จันทนาประเสริฐ  Mr. Jirayut Janthanaprasert  
35912407090  นายณัฐนนท์ ดาวลาย  Mr. Natthanon Daolai  
45912407098  นายวิวรรธน์ หวังเอื้ออัตตชน  Mr. Viwat Wangueaattachon  
55912407157  นายชัยรัช มณีทัศน์  Mr. Chairat Maneetat