มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912407106  นางสาวชลธิชา บำเรอ  Miss Chonticha Bumroe  
25912407116  นางสาวพรรณพัชร สันตพงศ์  Miss Panapat Santapong  
35912407139  นายปรียะชาติ รอดโม  Mr. Preeyachrat Rodmo