มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912416006  นางสาวณัฐวิภา บุญเกิด  Miss Nattawipa Boonkerd  
25912416008  นางสาวดลชา นุชศาสตร์  Miss Donlacha Nutsart  
35912416020  นางสาวพัชราภา สิงหะ  Miss Patcharapa Singha  
45912416023  นางสาวมลรัตน์ พลายวาส  Miss Monrat Playwas  
55912416038  นางสาวหาดแก้ว ห้องบุบผา  Miss Hadkaew Hongboopa  
65912416045  นายปัญญา แซ่หยาง  Mr. Panya Saeyang