มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912416006  นางสาวณัฐวิภา บุญเกิด  Miss Nattawipa Boonkerd  
25912416023  นางสาวมลรัตน์ พลายวาส  Miss Monrat Playwas  
35912416038  นางสาวหาดแก้ว ห้องบุบผา  Miss Hadkaew Hongboopa  
45912416045  นายปัญญา แซ่หยาง  Mr. Panya Saeyang