มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hotel) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912607001  นางสาวกมลวรรณ งามทวี  Miss Kamonwan Ngamtawee  
25912607008  นางสาวปณิตา ธนานุวัฒนะกุล  Miss Panita Thananuwattanakul  
35912607012  นางสาววรรณพร พุทธรักษา  Miss Wannapron Phuttharuksa  
45912607020  นางสาวสุนิษา วงศ์ตาผา  Miss Sunisa Wongtapha  
55912607023  นายธนภัทร ธนานุวัฒนะกุล  Mr. Thanaphat Thananuwattanakul  
65912607024  นายธีรดนย์ จูห้อง  Mr. Teeradon Juhong  
75912607026  นายศักดิ์ชัย สังข์ทอง  Mr. Sakchai Sangthong  
85912607028  นายสัณหภาพ ดวงอาทิตย์  Mr. Sanhapap Dungarthit