มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hotel) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912607029  นางสาวกรรณิกา มาสะอาด  Miss Kannika Masa-Ard  
25912607035  นางสาวณิชาพัฒน์ ตั้งลี  Miss Titisuda Tunglee  
35912607036  นางสาวปัณฑิตา ทิมขลิบ  Miss Pantita Timklip  
45912607037  นางสาวปาริชาติ ฉิมเกตุ  Miss Parichat Chimket  
55912607039  นางสาวผ่องอำไพ ชาติพจน์  Miss Pongumpai Chardpot  
65912607042  นางสาวฉัตรตรีนภัส สิทธิวิชัย  Miss Chattreenaphat Sittiwichai  
75912607044  นางสาวลลิตา หน่อท้าว  Miss Laita Notow  
85912607051  นายเชษฐกิตติ์ ทุนมาก  Mr. Chetakit Toonmuk  
95912607057  นายกฤตนัย จันทรฤทธิ์  Mr. Krittanai Chanrit