มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hotel) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912607029  นางสาวกรรณิกา มาสะอาด  Miss Kannika Masa-Ard  
25912607035  นางสาวณิชาพัฒน์ ตั้งลี  Miss Titisuda Tunglee  
35912607039  นางสาวผ่องอำไพ ชาติพจน์  Miss Pongumpai Chardpot  
45912607042  นางสาวฉัตรตรีนภัส สิทธิวิชัย  Miss Chattreenaphat Sittiwichai  
55912607044  นางสาวลลิตา หน่อท้าว  Miss Laita Notow