มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912244002  นางสาวณัฐมน สอาด  Miss Nattamon Saart  
25912244003  นางสาวณัฐรินทร์ยา ปาเมืองมูล  Miss Nuttharinya Pamuangmoon  
35912244012  นางสาวสิริลักษณ์ สมัครการ  Miss Sirilak Samakkan  
45912244013  นางสาวสุวะรี เณรเทพี  Miss Suvaree Nentephee  
55912244027  นายวัชรพงษ์ รักธรรม  Mr. Watcharapong Ruktam