มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912244042  นางสาวธัญญาเนตร คำวงษ์วาลย์  Miss Thanyanet Kamwongwan  
25912244044  นางสาวมัลลิกา แก่นจันทร์  Miss Manlika Kanchan  
35912244049  นางสาวสุพิชชา กุมภา  Miss Supitcha Kumpa  
45912244055  นายณกฤช อรุณรัตน์  Mr. Nakrit Aroonrat  
55912244058  นายดำรงศักดิ์ บำรุงคีรี  Mr. Damrongsak Bamrungkeeree  
65912244059  นายธนาธิป ขำชัยภูมิ  Mr. Thanatip Khamchiyapum  
75912244072  นางสาวพิมพ์วิภา สังฆโต  Miss Pimwipa Shangkato