มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912412010  นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญคง  Miss Benjarmaporn Bunkung  
25912412018  นางสาวศศิวิมล พิลึก  Miss Sasiwimon Philuek  
35912412033  นายธรินธรณ์ นุ่มนิ่ม  Mr. Tarinton Numnim  
45912412040  นายพุฒิพงศ์ ภักดีจิตร  Mr. Puttipong Phakdichit