มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912412002  นางสาวกัญญารัตน์ บุญมา  Miss Kanyarat Bunma  
25912412003  นางสาวกัลยกร ศรีทอง  Miss Kanlayakorn Sritong  
35912412004  นางสาวคนึงนิจ ชรัสเสถียร  Miss Kanungnit Chalassatian  
45912412010  นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญคง  Miss Benjarmaporn Bunkung  
55912412011  นางสาวประภัสสร เทพนาคิน  Miss Prapatsorn Thepnakin  
65912412014  นางสาวภาวิณี เขียวงาม  Miss Phawinee Kewngam  
75912412017  นางสาววราภรณ์ จันทร์สี  Miss Waraporn Junsee  
85912412018  นางสาวศศิวิมล พิลึก  Miss Sasiwimon Philuek  
95912412019  นางสาวศิรินภา เขียวงาม  Miss Sirinapha Kewngam  
105912412024  นางสาวโสรยา สายทอง  Miss Soraya Saythong  
115912412026  นางสาวอุษา พันธ์สิทธิ์  Miss Ausa Phansit  
125912412033  นายธรินธรณ์ นุ่มนิ่ม  Mr. Tarinton Numnim  
135912412039  นายพีรวัฒน์ คงรอด  Mr. Peerawat Khonglod  
145912412040  นายพุฒิพงศ์ ภักดีจิตร  Mr. Puttipong Phakdichit  
155912412042  นายยอดขวัญ วิลาพัง  Mr. Yotkhwan Wilaphang  
165912412043  นายยุทธพงษ์ เนียมหอม  Mr. Yuttapong Neamhom