มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912412002  นางสาวกัญญารัตน์ บุญมา  Miss Kanyarat Bunma  
25912412010  นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญคง  Miss Benjarmaporn Bunkung  
35912412018  นางสาวศศิวิมล พิลึก  Miss Sasiwimon Philuek  
45912412033  นายธรินธรณ์ นุ่มนิ่ม  Mr. Tarinton Numnim  
55912412040  นายพุฒิพงศ์ ภักดีจิตร  Mr. Puttipong Phakdichit  
65912412042  นายยอดขวัญ วิลาพัง  Mr. Yotkhwan Wilaphang  
75912412043  นายยุทธพงษ์ เนียมหอม  Mr. Yuttapong Neamhom