มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912412050  นางสาวณัฐชา ธิดา  Miss Natcha Thida  
25912412052  นางสาวธัญญาลักษณ์ จันเครือเกิด  Miss Thanyalak Chankhrueakoet  
35912412058  นางสาวมาริสา ปั้นสุข  Miss Marisa Phansuk  
45912412059  นางสาวมิณธิรา พริกนาค  Miss Mintira Priknak  
55912412060  นางสาวรัญชนา นนทมาลย์  Miss Runchana Nontamal  
65912412066  นางสาวสุดารัตน์ กิ่งทอง  Miss Sudarat Kingthong  
75912412070  นางสาวอิชญา พุ่มตุ๊บ  Miss Aitchaya Phumtub  
85912412076  นายไตรภพ เพ็งนุ่ม  Mr. Triphop Pengnoom  
95912412083  นายวิโรจน์ มีกลิ่น  Mr. Virod Meekin  
105912412090  นายอติวิชญ์ ถาวรวงศ์  Mr. Atiwich Thawornwong