มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912412047  นางสาวเกศรินทร์ วงศ์เครือ  Miss Ketsarin Wongkrua  
25912412050  นางสาวณัฐชา ธิดา  Miss Natcha Thida  
35912412052  นางสาวธัญญาลักษณ์ จันเครือเกิด  Miss Thanyalak Chankhrueakoet  
45912412058  นางสาวมาริสา ปั้นสุข  Miss Marisa Phansuk  
55912412059  นางสาวมิณธิรา พริกนาค  Miss Mintira Priknak  
65912412060  นางสาวรัญชนา นนทมาลย์  Miss Runchana Nontamal  
75912412064  นางสาวศิรามณี หย่อนดี  Miss Siramanee Yondee  
85912412066  นางสาวสุดารัตน์ กิ่งทอง  Miss Sudarat Kingthong  
95912412070  นางสาวอิชญา พุ่มตุ๊บ  Miss Aitchaya Phumtub  
105912412074  นายโชคชัย สมศรี  Mr. Chokchai Somsri  
115912412076  นายไตรภพ เพ็งนุ่ม  Mr. Triphop Pengnoom  
125912412083  นายวิโรจน์ มีกลิ่น  Mr. Virod Meekin  
135912412090  นายอติวิชญ์ ถาวรวงศ์  Mr. Atiwich Thawornwong