มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912412058  นางสาวมาริสา ปั้นสุข  Miss Marisa Phansuk  
25912412066  นางสาวสุดารัตน์ กิ่งทอง  Miss Sudarat Kingthong  
35912412070  นางสาวอิชญา พุ่มตุ๊บ  Miss Aitchaya Phumtub  
45912412076  นายไตรภพ เพ็งนุ่ม  Mr. Triphop Pengnoom  
55912412090  นายอติวิชญ์ ถาวรวงศ์  Mr. Atiwich Thawornwong