มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912412109  นางสาวสุดารัตน์ สุดชารี  Miss Sudarat Sudcharee  
25912412113  นางสาวอภิชญา พิมวงษ์  Miss Apichaya Pimwong  
35912412131  นายพิริยะ สินปรีดี  Mr. Phiriya Sinpreedee  
45912412133  นายวิสันต์ นาคะ  Mr. Wisan Nakha