มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912412098  นางสาวปัสสนา ดอนไพรกา  Miss Passana Donphraika  
25912412099  นางสาวปุณยาพร ต่อยนึ่ง  Miss Punyaporn Toynung  
35912412109  นางสาวสุดารัตน์ สุดชารี  Miss Sudarat Sudcharee  
45912412113  นางสาวอภิชญา พิมวงษ์  Miss Apichaya Pimwong  
55912412117  นายชยุตม์ สุวรรณศิลป์  Mr. Chayut Suwansin  
65912412121  นายณัฏฐ์ชัย สุวรรณจู  Mr. Natchai Suwanaju  
75912412128  นายปิยโชติ อุดธา  Mr. Piyachot Udtha  
85912412131  นายพิริยะ สินปรีดี  Mr. Phiriya Sinpreedee  
95912412133  นายวิสันต์ นาคะ  Mr. Wisan Nakha