มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912412099  นางสาวปุณยาพร ต่อยนึ่ง  Miss Punyaporn Toynung  
25912412109  นางสาวสุดารัตน์ สุดชารี  Miss Sudarat Sudcharee  
35912412113  นางสาวอภิชญา พิมวงษ์  Miss Apichaya Pimwong  
45912412121  นายณัฏฐ์ชัย สุวรรณจู  Mr. Natchai Suwanaju  
55912412131  นายพิริยะ สินปรีดี  Mr. Phiriya Sinpreedee  
65912412133  นายวิสันต์ นาคะ  Mr. Wisan Nakha