มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912411009  นายณัฐพล เกิดคง  Mr. Nattaphong Koedkhong  
25912411010  นายณัฐภัทร พุ่มพันธ์ไพบูลย์  Mr. Nattapat Poompunpaibul  
35912411011  นายดนัย พูลทอง  Mr. Danai Poolthong  
45912411013  นายทักษิณ สุดาจันทร์  Mr. Taksin Sudajan  
55912411017  นายนพรัตน์ ปาระพิมพ์  Mr. Noparat Parapim  
65912411024  นายวิรัตน์ มงคลสุข  Mr. Wirat Mongkolsook