มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912603001  นางสาวขนิษฐา จันทะคุณ  Miss Khanhittha Chanthakhun  
25912603007  นางสาวชิราพร เลิกนุช  Miss Chirapornlerknut Lerknut  
35912603018  นางสาววริศรา พะณะงาม  Miss Varitsara Panangam  
45912603032  นายคมสันต์ ท่วมไทย  Mr. Komsan Thoamthail  
55912603034  นายธนกาญจน์ สุขพร้อม  Mr. Thanakan Sukphrom  
65912603035  นายธนศักดิ์ ทองเพ็ง  Mr. Thanasak Thongpng  
75912603038  นายนลธวัช แสงอรุณ  Mr. Nontawat Sangaroon  
85912603040  นายปาริวัฒน์ จุลโสด  Mr. Pariwat Junlasod  
95912603042  นายโยธิน แสนคำ  Mr. Yotin Sankum  
105912603095  นางสาวกุสุมา ศรีรัตนา  Miss Kusuma Srirattana