มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912603077  นายณัฐภัทร ฉาใจ  Mr. Nattapat Chajai  
25912603082  นายนันทพล บู่ทอง  Mr. Nuathphol Boothong  
35912603091  นายสุทธิพงษ์ ทิพยมณฑล  Mr. Suttipong Tippayamonton