มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912606014  นางสาวธิดารัตน์ กระบัง  Miss Tidarat Krabung  
25912606018  นางสาวนิรชา ฝ่ายทับ  Miss Niracha Faithap  
35912606033  นายชิตดนัย ชื่นหมี้  Mr. Chitdanai Chuenmee  
45912606041  นายธีรภัทร์ วันทอง  Mr. Teeraphat Wanthon  
55912606050  นายวรกร เอี่ยมสาย  Mr. Worakorn Iamsai