มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912606014  นางสาวธิดารัตน์ กระบัง  Miss Tidarat Krabung  
25912606018  นางสาวนิรชา ฝ่ายทับ  Miss Niracha Faithap  
35912606033  นายชิตดนัย ชื่นหมี้  Mr. Chitdanai Chuenmee  
45912606041  นายธีรภัทร์ วันทอง  Mr. Teeraphat Wanthon