มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912606056  นางสาวกาญจนาภรณ์ พลายแก้ว  Miss Kanjanaporn Playkeaw  
25912606069  นางสาวปลายฟ้า พิรมแหยม  Miss Plaifa Phiromyaem  
35912606075  นางสาวลลิดา แก้วจรัญ  Miss Lalida Kaewcharan  
45912606077  นางสาววราภรณ์ เครือวงค์  Miss Waraporn Karuewong  
55912606096  นายพงศธร เหิดขุนทด  Mr. Pongsatorn Herdkuntod  
65912606108  นางสาวพีรดา แสงบุดดี  Miss Peerada Sungbuddee