มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912602008  นางสาวจิราพร โสแก้ว  Miss Jiraporn Sokeaw  
25912602017  นางสาวปรางทิพย์ วรรณา  Miss Prangthip Wanna  
35912602021  นางสาวปิยภรณ์ สุขสำราญ  Miss Piyaphorn Suksamrun  
45912602033  นางสาวสิริรัตน์ รักเรือง  Miss Sirirat Rakruang  
55912602035  นางสาวสุทธิกานต์ มูลสาร  Miss Suttikan Moonsan  
65912602036  นางสาวสุธิมา โหกลัด  Miss Sutima Hokad  
75912602039  นางสาวสุภาวดี แก้วนิล  Miss Supawadee Keawnil  
85912602049  นายณัฐกานต์ มาจันทร์  Mr. Nuttakan Majan  
95912602052  นายธรากร ไชยวิเศษ  Mr. Tharakorn Chaiwiset  
105912602063  นายอรรถพล แก้ววิเชียร  Mr. Attaphon Kaewwichian