มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912602081  นางสาวนฤตย์นันต์ สายสร้อยจีน  Miss Narutanan Saisorichin  
25912602087  นางสาวภัทราพร ฉิมพลี  Miss Phatharaporn Chimplee  
35912602089  นางสาวรุ่งนภา แก้วสม  Miss Rungnapa Gawsom