มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912612036  นายธนภัทร โชติรักษา  Mr. Thanapat Chrotriksa  
25912612039  นายปัญญาโชติ โคมบุรี  Mr. Panyachot Komburee  
35912612043  นายปฐมชัย ขัยระย้า  Mr. Pathomchai Khairaya