มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912612080  นางสาวสุวิมล แก้วเกลี้ยง  Miss Suwimon Kaewkliang  
25912612094  นายธนะเทพ สุวรรณเนตร์  Mr. Thanatep Suwunnet  
35912612095  นายธิติพัฒน์ ตัญญะเกตุ  Mr. Thitipat Tanyaket  
45912612099  นายนันทพงศ์ ฤทธิ์แก้ว  Mr. Nuntapong Ritkeaw  
55912612109  นายเอกลักษณ์ ปู่หลังกล่ำ  Mr. Aekkalak Puuhlangklum