มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912612080  นางสาวสุวิมล แก้วเกลี้ยง  Miss Suwimon Kaewkliang  
25912612095  นายธิติพัฒน์ ตัญญะเกตุ  Mr. Thitipat Tanyaket  
35912612099  นายนันทพงศ์ ฤทธิ์แก้ว  Mr. Nuntapong Ritkeaw  
45912612109  นายเอกลักษณ์ ปู่หลังกล่ำ  Mr. Aekkalak Puuhlangklum