มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชี (Accounting) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912615009  นางสาวชนิดา เรืองเดช  Miss Chanida Ruengdech  
25912615041  นางสาวสุภิภัทร วังคีรี  Miss Suphiphat Wangkeeree  
35912615049  นายปภังกร เขียวมูล  Mr. Paphangkorn Khiewmool  
45912615052  นายศิริราช ศิริพงษ์  Mr. Siriraj Siriphong