มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912403023  นางสาวสุภารัตน์ โพธิ์ศรี  Miss Suparat Phosri  
25912403026  นายกฤษฎาพร สัจถาอุ่น  Mr. Kitsadaporn Sattaaun  
35912403029  นายจิรายุทธ บาลเพียร  Mr. Jirayuth Banpean  
45912403031  นายเจษฎากร ประทุมทอง  Mr. Jatsadakorn Pratumthong  
55912403035  นายธเนศ ใจไทย  Mr. Tanate Jaithai