มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912403023  นางสาวสุภารัตน์ โพธิ์ศรี  Miss Suparat Phosri  
25912403026  นายกฤษฎาพร สัจถาอุ่น  Mr. Kitsadaporn Sattaaun  
35912403029  นายจิรายุทธ บาลเพียร  Mr. Jirayuth Banpean  
45912403035  นายธเนศ ใจไทย  Mr. Tanate Jaithai