มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912403048  นางสาวคณิตตา มั่นประสงค์  Miss Kanitta Manprasong  
25912403051  นางสาวธัญญารัตน์ วงค์หมุด  Miss Thanyarat Wongmut  
35912403056  นางสาวผกามาศ สิริวัฑฌโน  Miss Phakamas Sirivachno  
45912403074  นายเจนยุทธ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล  Mr. Jenyut Sakcharoenchaikun  
55912403082  นายไตรรัตน์ ปานอินทร์อธิพร  Mr.Tairat Pan-Inatiporn  
65912403085  นายประกาศิต เพชรสวาสดิ์  Mr. Prakasit Phetsawat  
75912403094  นางสาวทอฝัน กันธวัง  Miss Torfun Kuntawang