มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912404012  นางสาวทัศญามล ชุ่มฉาย  Miss Tussayamol Chumchai  
25912404016  นางสาวนาราภัทร แสนคำ  Miss Narapat Saenkham  
35912404045  นางสาวอรรธิกาณต์ โตบุญมา  Miss Antikan Tobunma  
45912404050  นายชณัฐกานต์ สุทธิ  Mr. Channatthakan Sutthi  
55912404059  นายรุ่งเพชร ตันเจริญ  Mr. Rungphet Tancharuen