มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912404076  นางสาวณิรชา พีลา  Miss Niracha Pila  
25912404089  นางสาวภาคินี นิลคง  Miss Phakinee Nilkong  
35912404112  นายเกียรติพันธ์ สำราญสลุง  Mr. Kiattipan Samransalung  
45912404124  นายยุทธการ แย้มลา  Mr. Yuttakan Yaemla  
55912404133  นายโสฬส เดชพจน์  Mr. Sorod Detphot