มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912405026  นางสาวมณทิรา เมธางสุวงศ์  Miss Monthira Menthngsuwong  
25912405037  นางสาวอนันตยา แก้วเหม  Miss Anantaya Kaewhem  
35912405049  นายจิรภัทร แสงอุบล  Mr. Chiraphat Saenpaubon