มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912239006  นางสาวชลิดา สุขนาม  Miss Chalida Suknam  
25912239024  นายนราวิชญ์ บำรุงดี  Mr. Narawich Bamrungdee  
35912239030  นายสุชาพงศ์ เดชพงษ์  Mr. Suchaphong Detphong  
45912239032  นายอานนท์ น้อยแสง  Mr. Arnon Noisang