มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912239036  นางสาวจิรภา ทับกลิบ  Miss Chirapha Thapkilb  
25912239047  นางสาวภัทธิรา เครือสุวรรณ  Miss Putthira Kruesuwan  
35912239056  นายชาชิวัฒน์ แสวงทรัพย์  Mr. Chachiwat Sawangsup  
45912239058  นายทยากร คำจำปา  Mr. Tayakorn Camjampa  
55912239060  นายธนภูมิ วิจิตรพงษา  Mr. Thanapoom Witchitphongsa  
65912239063  นายรัฐนันท์ สุทธิแพทย์  Mr. Ratthanan Suttipat