มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912247004  นางสาวปรียาการย์ แก้วทอง  Miss Priyakan Kaewthong  
25912247011  นายจารุพงษ์ บุญพรม  Mr. Jarupong Boonprom  
35912247021  นายเปรมวิช เนียมเปรม  Mr. Pramwich Niempram  
45912247024  นายศิรภัสสร ปันเจียง  Mr. Sirapassorn Panchiang  
55912247028  นายไวทยา ทองเพ็ชร  Mr. Waithaya Thongphet  
65912247029  นายศุภณัฐ หิรัญโท  Mr. Supanat Hiranto  
75912247031  นายสุรยุทธ ช่างพละดิษฐ์  Mr. Surayut Changpaladid