มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912254060  นางสาวปณิดา บุญย่านยาว  Miss Panida Boonyanyaw  
25912254062  นางสาวพลอยไพลิน เทพทอง  Miss Ploypailin Teptong  
35912254079  นางสาวสุชานันท์ ชาติชำนาญ  Miss Suchanan Chatchamnan