มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912408014  นางสาวทินมณี เผือกสี  Miss Thinmanee Themsuk  
25912408022  นางสาวเฟื่องฟ้า สิงขร  Miss Fuengfa Singkhon  
35912408025  นางสาวโมลีน โยธาศรี  Miss Moleen Yothasri  
45912408053  นายสถาพร อ้นนารี  Mr. Sataporn Onnaree