มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15912408012  นางสาวณัฏฐริกา พุ่มเกตุ  Miss Nattharika Phumket  
25912408014  นางสาวทินมณี เผือกสี  Miss Thinmanee Themsuk  
35912408021  นางสาวพิชญ์สินี บัณฑิต  Miss Phisinee Bandit  
45912408022  นางสาวเฟื่องฟ้า สิงขร  Miss Fuengfa Singkhon  
55912408025  นางสาวโมลีน โยธาศรี  Miss Moleen Yothasri  
65912408050  นายปภาวิน อินทิรัก  Mr. Paphawin Intiruk  
75912408053  นายสถาพร อ้นนารี  Mr. Sataporn Onnaree